Ekonomifakta

I detta bibliotek finner ni enkla fakta och kan få svar på vanliga frågor

A

Arbetsgivaravgifter

2018

Födda 1937 och tidigare 6,15%
Födda 1938-1952 16,36%
Födda 1953 och senare 31,42%

2019
Födda 1937 och tidigare 6,15%
Födda 1938-1953 16,36%
Födda 1954 och senare 31,42%

Arbetsgivardeklaration

Som arbetsgivare ska du lämna arbetsgivardeklaration varje månad. Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklarationerna som innebär att utbetalningar och skatteavdrag måste redovisas per betalningsmottagare varje månad.

Arkivering

Arkiveringstid för räkenskapsinformation är 7 år

B

Basbelopp

Prisbasbelopp

2017 44800:- 2018 45500:- 2019 46500:-

Inkomstbasbelopp

2017 61500:- 2018 62500:- 2019 64400:-

Bilersättning

Vid resor i tjänsten med egen bil är den skattefria bilersättningen 18,50 kr per mil. Får du mer räknas den del av ersättningen som överstiger 18,50 kr per mil som skattepliktig lön med arbetsgivaravgifter. Anställda med förmånsbil som betalar drivmedel själv kan få 9,50kr per mil (6,50kr för diesel) i skattefri bilersättning för tjänsteresor med förmånsbilen.

Bilförmån

Fasta delen av förmånsvärdet räknas enligt följande formel:
0,317 prisbasbelopp (0,26 för bilar från 2018) + 75% x statslåneräntan x nybilspriset + 9% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp + 20% x den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp + fordonsskatt (gäller bilar från 2018).

Om företaget står för drivmedlet för den privata körningen ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet för drivmedlet. Arbetsgivaren ska också beräkna arbetsgivaravgifter på den verkliga utgiften för drivmedlet för den privata körningen.
Förmånsvärdet på en miljöbil får sättas ned till förmånsvärdet för jämförbar traditionell bil.

Om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten per år får den fasta delen av förmånsvärdet sättas ned med 25%, gäller under kalenderår. Om du använder bilen enbart i tjänsten eller om du privat använder bilen högst 10 gånger per år och sammanlagt högst 100 mil behöver du inte skatta för någon bilförmån.

Bolagsskatt

Den statliga skatt som aktiebolag ska betala på sin fastställda inkomst (vinst). Gäller även ekonomiska föreningar samt vissa stiftelser och ideella föreningar.

Bolagsskatten ligger för närvarande på 22% och har gjort så sedan 1 januari 2013.

C

D

Deklarationsdatum

För fysiska personer och dödsbon ska inkomstdeklarationen för 2017 vara inlämnad senast 2 maj 2018. För juridiska personer gäller följande:

Bokslut 31 juli eller 31 augusti: 1 mars på papper eller 1 april elektroniskt
Bokslut 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december : 1 juli på papper eller 1 augusti elektroniskt
Bokslut 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april : 1 november på papper eller 1 december elektroniskt
Bokslut 31 maj eller 30 juni : 15 december på papper eller 15 januari elektroniskt

Deklarationsskyldighet

Du måste deklarera 2018 om du:

 • Bott i Sverige under hela beskattningsåret och haft förvärvsinkomst på 18950 kr eller mer.
 • Haft kapitalinkomster på minst 200 kr. Med kapitalinkomst menas ränta, utdelning, kapitalvinst, vissa uthyrningsinkomster m.m.
 • Fått utdelning på aktier eller vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag eller fått andra ersättningar eller förmåner från ett fåmansföretag som ska tas upp som inkomst av tjänst.
 • Om du fått inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kr eller mer.
 • Bott i Sverige bara en del av året och haft en inkomst på 100 kr eller mer.
 • Ägt en fastighet eller en del av en fastighet under beskattningsåret.
 • Ska lämna uppgifter om återköp (skalbolag)
 • Fått föreläggande om att lämna deklaration

Deklarationsskyldighet gäller även för dödsboet efter en person som avlidit under beskattningsåret. Dödsbon efter personer som avlidit året före inkomståret ska lämna självdeklaration om:

 • Dödsboet haft kapitalinkomst och/eller förvärvsinkomst på 100 kr eller mer där preliminär A-skatt inte redan dragits.
 • Dödsboet ägt en fastighet eller en del av en fastighet.
 • Ska lämna uppgifter om återköp (skalbolag).

Dröjsmålsränta

Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensränta plus 8 procentenheter. Om parterna har ett avtal kan ränta vara högre.

Skuld x räntesats / 360 x antal dagar

Räntan kan tas ut först när en fordran har förfallit till betalning. För att ha rätt att kräva dröjsmålsränta av konsumenter måste du ange att du kommer att ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning.

Dubbel bosättning

Om du flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad kan du få avdrag för dubbel bosättning. Avståndet till den nya arbetsorten ska vara längre än 50 km och du ska ha övernattat på arbetsorten. Det går normalt att få detta avdrag i högst två år.

Om förutsättningarna är uppfyllda kan du få avdrag för den faktiska ökningen av bostadskostnaden plus ökade levnadskostnader.

E

Egenavgifter

2017
Födda 1937 och tidigare 6,15%
Födda 1938-1951 16,36%
Födda 1952-1956 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%

Födda 1952 och senare 28,97%

2018
Födda 1937 och tidigare 6,15%
Födda 1938-1952 16,36%
Födda 1953-1957 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%

Födda 1953 och senare 28,97%

2019
Födda 1937 och tidigare 6,15%
Födda 1938-1953 16,36%
Födda 1953-1957 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%

Födda 1954 och senare 28,97%

Expansionsfond

Enskilda näringsidkare och människor som är delägare i handelsbolag kan fondera vinster till låg beskattning. Det innebär att vinster som inte tas ut ur verksamheten beskattas ungefär som i ett aktiebolag.

Fonderingen görs i samband med deklarationen genom en avsättning av vinstmedel till en expansionsfond som enbart beskattas med en expansionsfondsskatt på 22%.

Ersättningsfond

Du får göra avdrag för avsättning till ersättningsfond om du fått skattepliktig ersättning för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller djur som skadats genom brand eller annan olyckshändelse.

Du kan också göra avdrag om du fått skattepliktig ersättning för inventarier, byggnader, markanläggningar eller mark i samband med att du avyttrat en fastighet på grund av tvång, flygbuller, inskränkning i förfoganderätten på grund av miljöregler eller som ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Om du inte har tagit ersättningsfonden i anspråk inom tre år från avsättningen ska återstående medel i fonden tas upp som skattepliktig intäkt, med ett tillägg på 30% av återfört belopp.

F

Fastigheter

Privatbostadsfastighet. Menas ett småhus som är en privatbostad. För att räknas som privatbostad ska småhuset till övervägande del, mer än 50%, användas eller vara avsett att användas av ägaren eller någon annan närstående för permanentboende eller för fritidsboende.

Näringsfastighet. Menas alla andra fastigheter än privatbostäder. För fysiska personer och delägare i handelsbolag beskattas vinster och förluster från näringsfastigheter i inkomstslaget kapital. För aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas vinsterna i inkomstslaget näringsverksamhet.

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare tillsammans har mer än 50% av rösterna.

Vid beräkningen av antalet personer läggs alla närståendes andelsinnehav ihop och betraktas som ett enda ägande.

För delägare i dessa gäller speciella regler för bland annat inkomstfördelning, utdelning och kapitalvinst.

Förmåner

Arbetskläder. Förmån av fria arbetskläder och uniform är skattefri. Med arbetskläder menas skydds- och överdragskläder samt kläder som är särskilt anpassade för arbetet och inte lämpade att använda för privat bruk, t ex uniform.

Bostadsförmån. Värdet av fri eller subventionerad bostad ska i självdeklarationen beräknas till marknadsvärdet.

Hälso-, sjuk- och tandvård. Förmån av fri hälso- och sjukvård är skattepliktig om vården är offentligt finansierad och skattefri om den är privat. Hälso- och sjukvård utomlands är alltid skattefri. Utgifterna är bara avdragsgilla om de uppkommit vid en tjänsteresa. All tandvård är skattepliktig förmån.

Personalvårdsförmåner. Enklare förmåner av mindre värde kan betraktas som skattefri personalvård. Exempel på detta kan vara förfriskningar och enklare förtäring i samband med arbetet, sedvanliga rabatter vid inköp av varor och tjänster som ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud samt enklare motion och friskvård. Alla anställda ska ha tillgång till förmånen för att den ska vara skattefri.

Kostförmån. Förmånsvärdet 2018 vid fria måltider är 235:-

Förseningsavgifter

För sent inlämnade deklarationer innebär att du måste betala en ej avdragsgill förseningsavgift. För sen arbetsgivar- eller momsdeklaration kostar 625 kr och vid en försent inlämnad inkomstdeklaration är förseningsavgiften för fysiska personer 1250 kr och juridiska personer 6250 kr.

Även en för sent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket innebär förseningsavgift.

G

Gåvor

Beloppen är gränsbelopp, vilket innebär att om gåvans marknadsvärde överstiger bestämt belopp så blir hela gåvan skattepliktig. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Julgåva 450:- inkl moms. Jubileumsgåva 1350:- inkl moms.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Minnesgåva 15000:- inkl moms. Minnesgåvor kan lämnas till varaktigt anställda (minst 6 år) vid en särskild högtidsdag eller efter en viss tids anställning (25 år eller högre). Den kan även lämnas när anställningen upphör. En anställd kan få två skattefria minnesgåvor under sin anställning varav en lämnas när anställningen upphör.

H

Hemreseavdrag

Arbetar du på annan ort än där du bor får du dra av kostnaden för en hemresa i veckan förutsatt att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km och att du annars övernattar på arbetsorten.

Finns det inga bra allmänna kommunikationer får du dra av 18,50 kr per mil om du använder privat bil och 9,50 kr per mil (6,50 kr för diesel) om du har förmånsbil men betalar bränslet själv.

I

Investeraravdrag

Från och med 1 december 2013 kan den som förvärvar nya andelar i mindre bolag i vissa fall få avdrag med 50% av anskaffningsutgiften i inkomstslaget kapital.

För att investeraravdraget ska godkännas krävs bland annat att företaget har ett sammanlagt löneunderlag på minst 300 000:- under betalningsåret eller året därpå. Avdraget får vara högst 650 000:- per person och år.

Inkomstskatt

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 2018: 455 200:-, övre brytpunkt 662 400:- och för 2019: 504 400:-, övre brytpunkt 703 000:-

 

J

K

Kapitalvinst

Vid försäljning av kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler som innebär att kapitalvinsten normalt beskattas i inkomstslaget tjänst. Den del som motsvaras av sparad utdelning beskattas i inkomstslaget kapital, vilket innebär 20% skatt.

Karensavdrag

Karensdagen har ersatts med karensavdrag från och med 1 januari 2019.

Karensavdraget är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20% av den sjuklön eller sjukpenning som den anställde får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter för beskattningsåret 2018 ska lämnas senast den 31 januari 2019. Arbets- och uppdragsgivare ska lämna kontrolluppgift om t ex: lön eller arvode på minst 100:-, skattepliktiga förmåner, underlag för skattereduktion för hushållstjänster, kostnadsersättningar, avdragen A-skatt. Bostadsrättsföreningar ska lämna kontrolluppgifter när en medlem sålt en lägenhet.

Företag som tagit emot betalning för andelar från fysiska personer och dödsbon som ska göra investeraravdrag ska lämna kontrolluppgift om underlaget för investeraravdrag. Företag som betalat ut ränta, eller fått ränta på pengar som lånats ut, till fysisk person eller ett dödsbo ska lämna upplysningar om ränta och avdragen skatt. Kontrolluppgift ska även lämnas om ett företag betalat ut utdelning till fysiska personer eller dödsbon.

Kvittning

Enskild näringsverksamhet. Alla verksamheter som en enskild näringsidkare bedriver läggs samman till en enda näringsverksamhet och får kvittas fritt mot varandra. Blir det underskott ett år rullas det vidare till nästa år och kvittas mot eventuell vinst då.

Handelsbolag. Varje handelsbolag utgör en egen näringsverksamhet. Beskattningen görs på delägarnivå. Vid ett underskott är det möjligt att rulla det vidare till nästa år och kvitta mot en eventuell vinst.

L

Lager

Lagret ska värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), alltså till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lager ska värderas enligt metoden först in-först ut. Vid värderingen ska man alltså anta att de varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

Lager av djur i jordbruk och renskötsel får tas upp till lägst 85% av den genomsnittliga produktionskostnaden eller det sammanlagda nettoförsäljningsvärdet för alla djur.

Lös egendom

Lös egendom kan vara möbler, djur, maskiner, inventarier i hobbyverksamhet m.m. Normalt räknas allt sådant som personligt lösöre. Samlarobjekt, juveler, proffstränade hästar m.m.(dvs kapitalplaceringsobjekt) räknas som övrigt lösöre.

M

Moms

I Sverige är det moms på all momspliktig omsättning av varor och tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet. Den normala momsnivån är 25%. 12% moms gäller för livsmedel, hotell, restaurang- och cateringtjänster(ej alkohol) samt vissa konstverk. 6% moms gäller för allmänna nyhetstidningar, tidskrifter, böcker, entré till konserter, cirkus, teater, balett, opera och andra liknande föreställningar. Det är även låg moms på personbefordran, skidliftar, avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet. 0% moms gäller för bland annat läkemedel och bank- och finansieringstjänster. Momsfria verksamheter är till exempel försäljning av fastigheter och bostadsrätter, bostadsuthyrning, lokaluthyrning, sjukvård, tandvård, social omsorg, studiestödsgrundande utbildning och försäkringstjänster.

Momsen ska redovisas enligt någon av följande metoder: Faktureringsmetoden. Innebär att momsen ska redovisas i den period som kundfakturorna skickas respektive leverantörsfakturorna mottas. Bokslutsmetoden. Innebär att momsen ska redovisas först när fakturorna betalas. Vid räkenskapsårets slut ska du dock ta med även obetalda fakturor i momsredovisningen, på samma sätt som i fakturametoden. Bokslutsmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr.

Den som säljer varor eller tjänster som omfattas av omvänd momsskyldighet i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning över EU-försäljningen månadsvis eller kvartalsvis. Den periodiska sammanställningen ska som huvudregel lämnas in den 20:e i månaden efter den period redovisningen gäller.

N

O

P

Pensionsgrundande inkomst

Inkomst av anställning och inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande inkomst.

Man kan maximalt ha en pensionsgrundande inkomst på 7,5 prisbasbelopp.

Pensionssparande

Från och med 2016 är det allmänna avdraget för pensionssparande borttaget.

Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan fortfarande göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från samma anställning.

På pensionskostnader som dras av i inkomstslaget näringsverksamhet ska du betala särskild löneskatt på 24,26%. För anställda får arbetsgivaren dra av tjänstepensionsförsäkringar med högst 35% av årets eller fjolårets inkomst, dock max 10 prisbasbelopp. Dessutom finns en kompletteringsregel som innebär att det går att köpa ikapp pensionsrättigheter.

Periodiseringsfond

Enskilda näringsidkare och människor som är delägare i handelsbolag kan sätta av 30% av årets skattepliktiga inkomst till periodiseringsfond. För övriga gäller 25%. Avsättningen ska återföras inom 6 år och varje års avsättning får en egen periodiseringsfond, du kan alltså ha max 6 stycken periodiseringsfonder samtidigt. Juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfond. Denna ränta beräknas genom att summan av de gjorda avsättningarna vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med 72% av statslåneräntan vid utgången av november året före.

Q

R

Representation

Avdragsrätten för representationsmåltider har tagits bort. Detta gäller både intern och extern representation. Däremot får moms lyftas på utgifter upp till 300 kronor per person för måltider eller liknande förtäring.

Interna kurser, konferenser och utgifter för enklare förtäring och förfriskningar påverkas inte av lagändringen.

Kringkostnader vid en personalfest, till exempel lokalhyra, underhållning eller aktiviteter, får dras av med högst 180 kronor per person. Enligt Skatteverket är två personalfester per år avdragsgilla.

Räntefördelning

Innebär att en schablonmässig ränta beräknad på det egna kapitalet i vissa fall beskattas i inkomstslaget kapital. Det gäller i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag. Är det egna kapitalet positivt får du dra av en schablonmässig ränta i näringsverksamheten. Samtidigt ska du ta upp motsvarande belopp i kapital. Detta kallas positiv räntefördelning. Är det egna kapitalet negativt tar du upp en schablonmässig ränta som intäkt i näringsverksamheten samtidigt som du drar av samma belopp i kapital. Detta kallas negativ räntefördelning. Räntefördelning får bara göras om kapitalunderlaget är större än plus/minus 50000:-. Positiv räntefördelning är frivillig och kan sparas medan negativ räntefördelning är obligatorisk.

2018 positiv 6,49% negativ 1,50%. 2019 positiv 6,51% negativ 1,51%.

S

Sjukpenninggrundande inkomst

Högsta sjukpenninggrundande inkomst är 7,5 prisbasbelopp till och med 30 juni 2018. Från 1 juli 2018 höjs gränsen till 8 prisbasbelopp. Förmåner räknas inte med i den sjukpenninggrundande inkomsten.

2016 332 250:- 2017 336 000:- 2018 341 250:- (t.o.m. 30 juni), 364 000:- (fr.o.m. 1 juli).

Skattekonto

Alla som ska redovisa någon typ av skatt eller avgift till Skatteverket ska ha ett skattekonto. Samtliga debiteringar, redovisningar och betalningar registreras på kontot varje månad.

Skattetillägg

Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt eller 20% av den moms eller arbetsgivaravgift som undanhållits. Skattetillägget är inte avdragsgillt.

Skattereduktion

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift. Man kan få skattereduktion för allmän pensionsavgift, fastighetsavgift, hushållstjänster (rut), reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus och bostadsrätter (rot), mikroproduktion av el samt underskott i kapital. Till skattereduktionerna räknas även jobbskatteavdraget.

Statslåneränta

Statslåneräntan används vid beräkning av bland annat utdelning i fåmansföretag, räntefördelning, bilförmån, ränteförmån, schablonränta på periodiseringsfond och investeringssparkonto.

171130 – 0,49% 181130 0,48%

Särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten är 24,26% och betalas på inkomst av passiv näringsverksamhet. Dessutom är det särskild löneskatt på pensionskostnader i näringsverksamhet och tjänstepensioner, även här 24,26%.

Från och med inkomståret 2016 ska arbetsgivare betala särskild löneskatt med 6,15% för löntagare som vid årets ingång fyllt 65 år.

T

Traktamente

Anställda som får traktamente har rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Av förenklingsskäl får arbetsgivaren istället skattefritt betala ut ett belopp som är avdragsgillt för den anställde. Varje år fastställs schablonberäknade avdragsbelopp.

Skattefriheten gäller enbart tjänsteresor utanför den vanliga verksamhetsorten och bara om resan medfört övernattning. Helt traktamente gäller varje heldag de första tre månaderna. Halvt traktamente gäller om avresan börjar kl 12.00 eller senare respektive om hemresan avslutas 19.00 eller tidigare.

Traktamentsbelopp för en heldag är 230:-, halvdag 115:- och efter tre månader 161:- per heldag. Om den anställde får fria måltider ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån.

U

Utdelning – fåmansföretag

Vid utdelning på kvalificerad aktier i fåmansföretag gäller de så kallade 3:12-reglerna. Skatten på utdelning inom gränsbeloppet beskattas med 20%. Den del av utdelningen som överskrider gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst.

Årets gränsbelopp får endast tillgodoräknas den som äger andelarnas vid årets ingång. Gränsbeloppet kan räknas ut på två olika sätt enligt schablonregeln (förenklingsregeln) eller enligt huvudregeln (lönebaserad utdelning). Till detta får sparad utdelning läggas till när det totala gränsvärdet beräknas.

Schablonregeln
Beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp året före beskattningsåret. Schablonbeloppet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Personer som äger kvalificerade andelar i flera fåmansföretag får bara använda schablonregeln för andelar i ett företag. 2017: 163 075:- 2018: 169 125:-.

Huvudregeln
För att få tillgodoräkna sig enligt lönebaserad utdelning måste ägaren ha tagit ut lön på minst 6 inkomstbasbelopp + 5% av det totala löneunderlaget. Löneunderlaget består av alla kontanta löner som är utbetalda kalenderåret före beskattningsåret, inklusive ägarlöner. Utbetalda förmåner får inte räknas med. Uppfyller man detta får man tillgodoräkna sig 50% av löneunderlaget till 20% beskattning vid utdelning.

Utlandstraktamente

Vid tjänsteresor utomlands gäller samma regler som för inrikes resor, se traktamente. För varje land finns ett normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Här kan du se alla länders belopp Normalbelopp 2019

 

V

Verifikation

För varje affärshändelse ska det i bokföringen finnas en verifikation. Det kan vara en faktura, ett kvitto, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen. På den ska det enligt bokföringslagen finnas uppgifter om när den upprättats (fakturadatum), när affärshändelsen inträffat, vad affärshändelsen avser, vilket belopp som gäller, vilka köpare och säljare som är inblandade, vilka dokument som legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras, ha ett verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken.

För momsredovisningen krävs ytterligare uppgifter på verifikationen, till exempel ska momsbelopp och momssats specificeras, säljarens momsregistreringsnummer ska finnas med och även säljarens och köparens namn och adress. Vid befrielse av moms, t ex omvänd byggmoms, ska detta anges tillsammans med relevant hänvisning.

Värdeminskning byggnader

Småhus 2%
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3%
Kiosk 5%
Övriga hyreshus 2%
Växthus, silor, kylhus 5%
Övriga ekonomibyggnader 4%
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning 4%
Övriga industribyggnader med begränsat användningsområde 5%
Specialbyggnader 3%
Övriga byggnader behandlas som industribyggnader 4 eller 5%

Värdeminskning maskiner och inventarier

Inköp av maskiner och inventarier är normalt inte direkt avdragsgillt utan ska fördelas på flera år genom avskrivningar. Avskrivningstiden ska återspegla förväntad ekonomisk livslängd.

Så kallade förbrukningsinventarier får däremot dras av samma år som du köper dem. För att klassas som förbrukningsinventarie ska inventarien vara av mindre värde eller ha en beräknad livslängd på högst tre år. Mindre i värde innebär max ett halvt prisbasbelopp 2018: 22 750:-

W

X

Y

Z

Å

Årsarbetstid

Antal arbetstimmar per vecka x 52 veckor

Årsbokslut eller årsredovisning

Alla bokföringsskyldiga företag ska upprätta ett årsbokslut, vanligt eller förenklat. Vissa företag är även skyldiga att upprätta en årsredovisning.

För enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser beror det bland annat på omsättning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprätta årsredovisning.

Ä

Ö

Viktiga datum 2019

Visa fler
Visa färre